Během rekonstrukce a opevnění toku o celkové délce 535 m byla provedena rekonstrukce části původních opěrných zdí, stavba nových opěrných zdí a nové římsy osazené zábradlím. Dno koryta bylo opevněno těžkou kamennou rovnaninou. V dolní části úpravy byly vybudovány 2 tůně a dále bylo přepojeno 49 kanalizačních potrubí se zaústěním do koryta a rekonstruováno devět uličních vpustí.
Stavba získala ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ v soutěži VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2021.