Celková revitalizace evropsky významné lokality spolu s obnovou stávajícího rybníka Štěpán a výstavbu komplexu vodních tůní na území o rozloze přesahující 28,4 ha vodní plochy a dalších pozemcích o rozloze přes 9,1 ha.
Primárním důvodem stavby je revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení životního prostředí, podpory biodiverzity a ochrana některých ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Díky celkové revitalizaci lokality spolu s obnovou stávajícího rybníka Štěpán a výstavbou nového komplexu vodních tůní dojde k obnovení vodní plochy, která přispěje ke zlepšení vodohospodářské, krajinotvorné i biologické funkce území.