Jsme česká rodinná firma.
Realizujeme komplexní dodávky staveb a jejich rekonstrukce.

Historie

Základy společnosti POHL cz, která ve svém názvu nese jméno svého zakladatele a majitele Ing. Petra Pohla, byly položeny v roce 1990. Na počátku svého působení na stavebním trhu se firma soustředila na realizace a rekonstrukce podzemních staveb v Praze a blízkém okolí. V rámci svého rozvoje pak postupně rozšířila svou územní i odbornou působnost tak, že je v současné době schopna zajistit realizace i rozsáhlých staveb ve všech regionech České republiky.

Profil

POHL cz provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských a podzemních, dopravních staveb a rekonstrukce
stávajících objektů. Mezi stálé klienty společnosti patří řada privátních investorů, tak i měst a obcí.

Strategie a vize

Klademe důraz na spokojenost klientů, podporujeme vysokou kvalifikovanost zaměstnanců a ctíme dobré mezilidské vztahy stavějící na rodinné atmosféře. Společnost POHL cz za více , než 30 let existence potvrdila svou stabilitu a stala se tradičním dodavatelem stavebních prací na českém trhu.

Naším dlouhodobým cílem je trvalý rozvoj společnosti a upevnění jejího místa na stavebním trhu.

Vedení společnosti

Dozorčí rada

Zaměstnanci

Ekonomické informace

Společnost POHL cz, a.s. je středně velká stavební společnost zaměstnávající v hlavním pracovním poměru přes 290 zaměstnanců. Všechny ekonomické informace o společnosti naleznete na www.justice.cz nebo kontaktujte Ing. Alenu Kukrechtovou (Tel: +420 775 118 513).

Etický kodex včetně pravidel whistleblowingu

Společnost POHL cz, a.s. si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a jejím cílem je vytváření férového obchodního prostředí. Vynakládá tedy veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního i neetického jednání, velký význam je přikládán rovněž ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost POHL cz, a.s. proto přijala Etický kodex závazný pro všechny zaměstnance, včetně integrovaného systému pro whistleblowing. Dodržování pravidel je pak požadováno rovněž po obchodních partnerech společnosti v rámci plnění povinností ze vzájemných smluvních vztahů. Kromě zmíněného Etického kodexu jsou pak dodržovány rovněž principy a zásady stanovené kodexem Hospodářské Komory České republiky, jíž je společnost POHL cz, a.s. členem.

icoSipkaRightLink
Hlášení podnětů
Veškerá porušení pravidel obsažených v Etickém kodexu nám prosím sdělte prostřednictvím etické linky (etickykodex@pohl.cz). Každý podnět bude důkladně prošetřen. Osoby pracující pro společnost POHL cz, a.s. mohou využít rovněž komunikační kanály pro whistleblowery (viz Etický kodex).

Integrovaný systém managementu

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se standardy norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů, včetně vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů.
Společnost svou politikou integrovaného systému deklaruje koncepci a vizi rozvoje zaměřené hlavně na neustálé zlepšování obchodních a ekonomických výsledků, uspokojování přání a potřeb zainteresovaných stran, péči o dobré jméno společnosti a odborný růst svých zaměstnanců.