Parkovací dům, Benešov
22.5.2020
Robotické centrum Dronet, Plzeň
20.5.2020


Společnost POHL cz realizovala protipovodňová opatření obce Holasovice na pravém břehu řeky Opavy v km 48,5 až 50. Trasa ochranné hráze je provedena v prostoru mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a zároveň aby byly minimalizovány zábory soukromých pozemků. Pod dolním koncem zástavby je trasa hráze vedena po okraji pastviny podél pásu břehových porostů.

Investor: Povodí Opavy

Zhotovitel: POHL cz

Projektant: Golík VH

Doba realizace: září 2019 – červenec 2021