Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod a zkapacitnění kanalizačního přivaděče ve Velkých Přílepech

Chotíkov – rekonstrukce místních komunikací
8.3.2017
Jičínka km 10,950 – 11,400
8.3.2017

Doba výstavby: 14 měsíců

Dokončení 2015Došlo k vystavění nové budovy kalového hospodářství, rozšíření aktivační nádrže a dmychárny a zvětšení dimenze kanalizačního přivaděče.