Zkapacitnění Barrandovského sběrače
8.3.2017
Odbahnění rybníka Babylon
8.3.2017

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Dokončení 2013Jedná se o úpravu a zkapacitnění Předenického potoka v rámci protipovodňových opatření v celkové délce 0,7085 km.
Z toho: otevřené koryto 0,352 km, zatrubnění toku 0,3565 km.