Kanalizace a ČOV v obci Štěpánkovice
7.3.2017
Oldřišov – kanalizace a ČOV
7.3.2017

Objednatel: Město Opava

Dokončení 2009Realizovaná stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení stoleté vody, záhozy, dlažby a zdivo z lomového kamene, výměnu přístupových mostků a lávek k nemovitostem, výstavbu nového mostu. Součástí vodního díla byla také oprava regulačního a vtokového objektu, přeložek inženýrských sítí křižujících vodní tok a výsadba stromů a keřů.