Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod a zkapacitnění kanalizačního přivaděče ve Velkých Přílepech
8.3.2017
Dýšina – ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II. etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace
8.3.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Dokončení 2015Jedná se o zvýšení protipovodňové ochrany města Nový Jičín – část Žilina. V rámci navržených opatření byly vybudovány betonové nábřežní zídky podél vodního toku Jičínka a to v úsecích km 10,960 – 11,167 a km 11,233 – 11,397 na levém břehu a km 11,074 – 11,147 a 11,252 – 11,362 na břehu pravém. Návrhový průtok řešeného úseku toku byl stanoven na Q50 = 89,20 m3/s. Povrchová úprava líce nábřežních zdí provedena pomocí matric.