Dýšina – ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II. etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace

Jičínka km 10,950 – 11,400
8.3.2017
Dolní Břežany – zlepšení kvality pitné vody, dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany
8.3.2017

Objednatel: Obec Dýšina

Dokončení 2015Provozovatel: ČEVAK a.s., Projektant: Vodohospodářský podnik a.s., Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství, Výše dotace: 11 940 000,- Kč

Jedná se o intenzifikaci stávají ČOV za provozu, jejíž součástí jsou jak stavební práce, tak kompletní dodávka a montáž nové technologie čištění odpadních vod.

Součástí stavby jsou mj. následující SO:
 • SO 4.51 Kanalizační sběrač – rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače vč. technologické lávky přes řeku Klabavu
 • SO 4.52 Hrubé předčištění – rekonstrukce objektu česlovny vč. statického zajištění, osazení nových strojních česlí a drapáku štěrku, rekonstrukce lapáků písku LP1 a LP2 vč. nového vystrojení, rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod vč. nové technologie a rozdělení stávající nádrže děšťové zdrže příčkami
 • SO 4.53 Biologické čištění – nový objekt biologického čištění – betonová monolitická nádrž hl. 6m, zřízená ve stavební jámě jištěné pomocí zaberaněných štětových stěn s rozpěrným rámem a kotvených táhly do horniny vč. nově osazené technologie aerace a míchadel
 • SO 4.54 Dosazovací nádrže – rekonstrukce stávajících 2 dosazovacích nádrží a čerpací stanice vratného kalu vč. nového vystrojení a osazení nového objektu terciálního dočištění – bubnových mikrofiltrů
 • SO 4.55 Dmýchárna – nový zděný objekt vč. technologických rozvodů vzduchu a dmychadel. Součástí je i nové elektro (rozvaděče) vč. částečné vizualizace
 • SO 4.56 Kalové hospodářství – sanace stávajících nádrží a rozdělené dešťové zdrže vč. technologických rozvodů
 • SO 4.57 Provozní budova – rekonstrukce stávající budovy, zrušení místnosti kompresorovny a osazení nového řídícího pultu do velínu ČOV
 • SO 4.58 Spojovací potrubí – veškeré nově budované trasy odpadních vod surových i vyčištěných, rozvodů vzduchu a kopané studny pro rozvod užitkové vody
 • SO 4.59 Venkovní osvětlení – rekonstrukce osvětlení a vlastních svítidel
 • SO 4.60 Oplocení, vrata, vrátka – nátěry stávajících sloupků, vrat a vrátek vč. natažení nového pletiva
 • SO 4.61 Komunikace a zpevněné plochy – jedná se o zřízení nových komunikací a zpevněných ploch pro obsluhu stávajících a nových SO
 • SO 4.62 Nezpevněné plochy, sadové úpravy – opravy a zřízení nových zatravněných ploch po vybourání starých nádrží a technologií
 • SO 4.63 Demolice stávajících objektů – jedná se demolice stávajícího lapáku štěrku, rozdělovacích objektů a 2 oxidačních příkopů vč. stávající technologie

Součástí jsou i provozní soubory, které korespondují s budováním a demolicemi stávajících a nových stavebních objektů.

Rekonstrukce ČOV by měla prospět ke zlepšení životního prostředí a splnění nových limitů kladených na vypouštění přečištěných vod do vodního toku.